Usługi
Pro řemeslníky Pro firemní zákazníky Q&A O nás
Přihlášení Registrace

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platí pro platformu PortalPRO

Z důvodu přesného a podrobného informování o způsobu a účelu zpracování osobních údajů společností PortalPRO, níže uvádíme zásady týkající se ochrany osobních údajů, resp. způsob zpracovávání a zveřejnění, a to jak osobních údajů, tak cookies zpracovávaných společností PortalPRO (dále jen „Zásady„), které se používají pro služby poskytované společností PortalPRO. Rádi bychom zdůraznili, že obsah těchto Zásad je pouze informativní a doporučující a nezakládá jakoukoliv právní povinnost vůči společnosti PortalPRO. Tyto zásady stanoví, jakým způsobem jsou zpracovávány využívány osobní informace (osobní údaje). Zásady se vztahují na následující osoby: (i) návštěvníky platformy PortalPRO (včetně návštěvníků mobilní aplikace) nebo webových stránek www.portalpro.cz (dále jen „Platforma„), (ii) uživatelé Platformy PortalPRO, kteří si prostřednictvím platformy PortalPRO objednávají služby nebo pro které je služba či dílo objednána (dále jen „Zákazník“); (iii) partnery společnosti PortalPRO, tzn. uživatelé Platformy PortalPRO, kteří nabízejí a samostatně poskytují služby nebo vykonávají práci prostřednictvím Platformy PortalPRO (dále jen „Partner„). Pokud s ustanoveními těchto Zásad nesouhlasíte, odhlaste se z webových stránek, neinstalujte či odstraňte mobilní aplikaci a nepoužívejte tuto Platformu.

I.            Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost UAB PortalPRO, se sídlem Ozo 12A-1, Vilnius, Litva, identifikační číslo právnické osoby: 305148290 a společnost PortalPRO s.r.o. se sídlem Tyršova 695, 431 11 Jirkov, IČO: 17875242 (dále jen „Správce osobních údajů„). Správce osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] nebo na telefonním čísle +420 477 577 695.

Asistenci v otázkách týkající se ochrany osobních údajů nám i vám poskytuje jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů se sídlem v Tyršova 695, 431 11 Jirkov. Jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím následující e-mailové adresy: [email protected] a prostřednictvím následujícího telefonního čísla +420 477 577 695.

II.           Jaké osobní údaje bude Správce osobních údajů shromažďovat a zpracovávat?

V rámci činnosti vykonávané Správcem osobních údajů a charakteru služeb poskytovaných na Platformě PortalPRO jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely uvedené v bodě IV těchto Zásad. Konkrétní rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na tom, zda si svůj osobní účet vytvoříte jako Zákazník nebo jako Partner. Osobní údaje, které zpracováváme, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: (i) osobní údaje, které poskytnete v průběhu registrace na Platformě PortalPRO, a (ii) osobní údaje, které jsou generovány samotnou Platformou PortalPRO.

1.       Osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat v průběhu vaší registrace na Platformě PortalPRO:

a. jméno, příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby;

b. e-mailová adresa;

c.  telefonní číslo;

d. adresa trvalého bydliště;

e. platební údaje nebo údaje o bankovním účtu;

f.   datum narození;

g. vaši fotku;

h. údaje z osobních dokladů;

i.   údaje o jednotlivých obchodních či pracovních činnostech nebo certifikáty vztahující se k vykonávané činnosti.

2.       Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme, a které jsou generovány Platformou PortalPRO:

a. informace o používání Platformy: shromažďujeme informace o tom, jak používáte Platformu. Patří sem informace jako datum a čas přístupu, využívané funkce Platformy nebo prohlížené stránky, poruchy Platformy a další aktivity na Platformě, typ prohlížeče atd.;

b. informace o zařízení: můžeme shromažďovat informace o zařízeních, která používáte pro přístup k Platformě, včetně modelů hardwaru, IP adresy zařízení, operačních systémů a verzí, softwaru, názvů a verzí souborů, preferovaných jazyků, jedinečných identifikátorů zařízení;

c.  informace, které poskytnete v případě, že se obrátíte na specialisty zákaznického servisu PortalPRO, kontaktujete ostatní uživatele Platformy (poskytnutím doporučení, zpětné vazby atd.) nebo poskytnete na Platformě informace jiným způsobem nebo poskytnete informace při kontaktování správce Platformy;

d. informace o poloze: v závislosti na nastavení služeb Platformy a nastavení mobilní aplikace nebo oprávnění zařízení, které používáte, můžeme zpracovávat informace o vaší přesné nebo přibližné poloze pomocí GPS, IP adresy a údajů Wi-Fi;

e. informace o transakci: shromažďujeme informace o transakcích, které jste provedli prostřednictvím Platformy, včetně informací o vaší objednávce, průběhu a stavu objednávky, datu a času poskytnutých služeb nebo provedené práci, splatných či neuhrazených pohledávkách a způsobu provedení platby.

Některé z osobních údajů uvedených v bodě 2 těchto Zásad jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím souborů Cookies, a proto doporučujeme, abyste se seznámili rovněž s našimi Zásadami používání souborů Cookies  .

3. Správce osobních údajů může také shromažďovat a zpracovávat informace získané z jiných zdrojů, jako jsou:

a. zpětná vazba od ostatních uživatelů Platformy, např. hodnocení, pochvaly nebo stížnosti;

b. informace, které nám poskytly třetí osoby při účasti na marketingových akcích pořádaných Správcem osobních údajů;

c.  informace, které jsou získávány při vedení sporů (včetně soudních sporů);

d. informace dostupné z veřejných zdrojů.

III.         Zdroje, ze kterých jsou osobní údaje získávány

Vaše osobní údaje získáváme nebo můžeme získávat:

a. přímo od vás (v případě, že nám vaše osobní údaje sami poskytnete, nebo nám poskytnete vaše osobní údaje na základě naší předchozí žádosti, nebo když dobrovolně používáte naší Platformu a uvedete zde svou totožnost, nebo nás informujete o chybách týkajících se fungování Platformy);

b. námi vygenerované osobní údaje (např. technické údaje týkající se provozování Platformy, na jejichž základě je možné vás identifikovat, atd.);

c.  v případě konkrétního Partnera či Zákazníka můžeme získat osobní údaje též z veřejných zdrojů (veřejné registry spravované státem jako je např. registr obyvatel, katastr nemovitostí, registr vedený finančním úřadem apod.), za účelem realizace stávající či budoucí zakázky v rámci služeb poskytovaných Platformou;

d. osobní údaje shromážděné online na základě cíleného vyhledávání, resp. na základě volně dostupných informací o vás, a to za účelem realizace stávající či budoucí zakázky v rámci služeb poskytovaných Platformou;

e. od osob, které vám poskytují služby prostřednictvím Platformy a které s vámi uzavřely smlouvu/y o poskytování služeb prostřednictvím Platformy;

f.   od jiných poskytovatelů služeb a třetích stran (např. poskytovatelů internetových služeb, poskytovatelů identifikačních služeb a poskytovatelů služeb KYC (know your customer/znám svého zákazníka), a to za účelem realizace stávající či budoucí zakázky v rámci služeb poskytovaných Platformou;

g. od jiných osob (zejména jiných uživatelů Platformy, kterým jste poskytli služby nebo pro které jste vykonali práci v rámci služeb nabízených a poskytovaných Platformou).

IV.         K jakým účelům mohou být vaše osobní údaje použity?

3.       Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

a.    Pro účely poskytování služeb Platformy, mimo jiné, nikoliv však výlučně:

i. Vytvoření a aktualizace účtu;

ii. Ověření totožnosti;

iii.   Provádění a zpracování plateb;

iv.   Sledování stavu a průběhu realizace objednávky;

v. Analýza výkonu Platformy;

vi.   Služby Zákazníkům a Partnerům (poradenství);

vii.  Řešení problémů a oprava chyb Platformy;

viii. Informování o nových funkcích Platformy;

b.    Za účelem ochrany uživatelů Platformy: za tímto účelem můžeme provést kontrolu Partnera ve veřejných zdrojích před jeho schválením na Platformě a poté provádět jeho pravidelné kontroly za účelem ujištění, že proti konkrétnímu Partnerovi není vedeno např. insolvenční, exekuční či jiné obdobné řízení, které by svědčilo o jeho neschopnosti poskytnout danou službu v rámci Platformy a/nebo za účelem zjištění, zda daný Partner disponuje potřebnými oprávněními k provedení služby v rámci Platformy a/nebo z důvodu předcházení škodám, v případě, že má důvodné podezření, že konkrétní Partner vyvíjí aktivity, které by mohly vést k poškození služeb poskytovaných Platformou; ;

c.    Pro účely hodnocení služeb poskytovaných Platformou – se ostatní uživatelé Platformy mohou navzájem hodnotit (poskytnutím zpětné vazby nebo hodnocení). Tyto informace mohou být veřejně přístupné;

d.    Za účelem uplatnění právních nároků nebo přípravy odpovědí na obdržené požadavky/uplatněné nároky související s plněním vašich povinností v rámci ;

e.    Pro účely snadného fungování Platformy;

f.     Pro účely vývoje a analýzy dat obsažených v rámci Platformy – můžeme zpracovávat vaše kontaktní údaje a vámi poskytnuté údaje (např. hlášení o chybách) a námi vygenerované údaje, jakož i jakékoli další, vámi poskytnuté informace, včetně osobních údajů v případě, že nás informujete o poruchách a chybách ve fungování Platformy;

g.    Pro účely přímého marketingu (pouze s vaším předchozím souhlasem, není-li dán jiný zákonný důvod umožňující oslovit vás s marketingovými materiály i bez vašeho předchozího souhlasu, jako např. již existující smluvní vztah);

h.    Pro účely oprávněných nároků třetích stran – vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám, pokud obdržíme oprávněný nárok odůvodňující jejich poskytnutí (zejména oprávněné žádosti od státních institucí, soudů, policejních orgánů a obdobných institucí, které vykonávají zákonem jim danou působnosti atd.);

i.     Při organizování her nebo propagačních akcí můžeme, jako Správce osobních údajů, zpracovávat následující osobní údaje o vás a/nebo o jiných osobách, a to v závislosti na povaze konkrétní hry nebo propagační akce a jejich pravidlech: číslo objednávky, transakce nebo jiné akce, jméno, příjmení, částka, čas, datum, kdy je z důvodu vaší výhry nebo kvůli získanému benefitu nutné uhradit příslušné daně, informace nezbytné pro zpracování/podání daňového přiznání a provedení příslušné platby.

4.       Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro jiné účely, které nejsou výslovně uvedeny výše, a to v nezbytném rozsahu požadovaném platnými právními předpisy a/nebo v případech, kdy je to nezbytné za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce osobních údajů či třetí strany, a to zejména z důvodu zajištění bezpečného a spolehlivého používání Platformy pro Partnery i Zákazníky, a/nebo máme jiný oprávněný důvod zpracování daný zákonem či Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V.          Jaké jsou právní důvody zpracování osobních údajů?

5.       Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že máme pro jejich zpracování odpovídající právní důvod:

a.    souhlas, který je vyjádřen jednoznačně a srozumitelně (např. zaškrtnutím příslušného políčka apod.);

b.    základ pro uzavření a plnění smlouvy – za účelem uzavření a/nebo plnění smlouvy již uzavřené v rámci služeb poskytovaných Platformou;

c.    sledování níže uvedených oprávněných zájmů Správce osobních údajů, které souvisejí s účely uvedenými v bodě 3 výše::

i. ke shromažďování důkazů týkající se služeb poskytovaných Platformou,

ii. k vymáhání dluhů a pokut a k úkonům týkajícím se zadluženosti související se službami nabízenými a poskytovanými Platformou,

iii. k podpoře, rozšiřování, vyhodnocování a zlepšování služeb nabízených Platformou, ke zlepšování kvality těchto služeb a zkušeností Zákazníků a Partnerů;

iv. ke zvýšení spokojenosti Zákazníků a Partnerů se službami, s věrnostními akcemi a značkou PortalPRO jako takovou, k provádění průzkumů veřejného mínění Zákazníků, k provádění analýz a sestavování statistik;

v. k organizování a provádění propagačních akcí, soutěží, kampaní a akcí pro Zákazníky a Partnery;

vi. k ochraně oprávněných zájmů Zákazníků a Partnerů, zaměstnanců společnosti PortalPRO, k zavedení nezbytných bezpečnostních opatření;

vii. k prevenci a vyšetřování nezákonného používání Platformy nebo přerušení jejího provozu;

viii. k uplatnění, vymáhání, obhajobě, převodu nebo prodeji pohledávek, jakož i k ukládání informací pro tento účel;

ix. k zajištění bezpečného používání Platformy jejími Zákazníky a Partnery;

d.    k splnění jiných požadavků daných zákonem nebo Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

VI.         Jaká opatření používáme k ochraně vašich osobních údajů?

Při zpracovávání svěřených osobních údajů se spoléháme na technické a organizační metody, které splňují požadavky dané Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a které nám umožňují odpovídajícím způsobem chránit tyto osobní údaje před náhodným nebo úmyslným zničením, ztrátou, neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným zpřístupněním.

Shromážděné osobní údaje jsou uloženy v chráněné podobě, která Správci osobních údajů umožňuje řádně identifikovat subjekt údajů a, v případě potřeby, tyto osobní údaje aktualizovat.

VII.       Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

1.       Při zpracovávání vašich osobních údajů Správcem osobních údajů jste oprávněn:

a.    vědět o skutečnosti, že dochází ke zpracovávání vašich osobních údajů;

b.    požádat o přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme a požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů;

c.    požádat o opravu svých osobních údajů;

d.    požádat o vymazání svých osobních údajů;

e.    požádat o předání některých svých osobních údajů;

f.     požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů;

g.    oznámit, že nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů;

h.    odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl dříve udělen;

i.     pokud dochází k automatizovanému zpracování vašich osobních údajů Správcem osobních údajů (např. na základě osobních údajů o Vaší osobě rozhodneme, že služby Platformy nebudeme poskytovat výhradně elektronickými prostředky) nebo jsme vám přidělili určitý profil (např. zařazujeme vás do námi vytvořené profilové kategorie na základě daných kritérií nebo jiných charakteristik), máte právo nám oznámit, že nesouhlasíte s rozhodnutím, které jsme učinili na základě těchto automatizovaných prostředků, a to rozhodnutí týkající se přidělení určitého profilu, a požadovat, aby takové rozhodnutí učinila, namísto automatizovaných prostředků, fyzická osoba;

j.     pokud se domníváte, že porušujeme při zpracování vašich osobních údajů vaše práva, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a/nebo požadovat náhradu škody u soudu z důvodu nezákonného zpracování vašich osobních údajů.

2.       Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, zašlete žádost/stížnost Správci osobních údajů na adresu Tyršova 695, 431 11 Jirkov nebo e-mailem na adresu [email protected]

VIII.      Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po minimální dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v platných právních předpisech, v Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nebo v těchto Zásadách. Po této době, pokud nebudeme mít právní důvod pro další zpracování těchto osobních údajů, je bezpečně a nevratně zlikvidujeme. Konkrétní dobu uložení osobních údajů volíme s ohledem na povahu osobních údajů a účely jejich zpracování.

Vaše osobní údaje budeme obvykle zpracovávat po celou dobu vašeho užívání Platformy a po dobu následující po ukončení používání Platformy Vaší osobou, tzn. po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a právem chráněných zájmů třetích osob, s přihlédnutím zejména také k zákonným požadavkům daným platnými právními předpisy upravujícími vedení účetních dokumentů či právními předpisy upravujícími uchovávání dokumentů pro státní orgány jako je Státní správa sociálního zabezpečení, finanční úřady apod.  .

Údaje o komunikaci s vámi týkající se poskytování služeb nabízených a poskytovaných touto Platformou nebo o komunikaci týkající se používání Platformy jako takové uchováváme po celou dobu používání Platformy a následně 5 let po ukončení užívání Platformy Vaší osobou, resp. po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce osobních údajů nebo třetích osob.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let od jejich poskytnutí, a to za účelem vyhodnocování, vytváření, rozvoje a zlepšování kvality služeb poskytovaných Platformou.

Z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem výkonu a případné přípravy obhajoby našich oprávněných zájmů či vymáhání případných pohledávek vyplývajících ze smluv uzavřených s vámi. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, a to po dobu nezbytně nutnou, k výkonu či obhajobě našich oprávněných zájmů či porušených práv dle příslušných ustanovení platných právních předpisů nebo dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu (např. pro účely přímého marketingu), budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu. Pokud konkrétní doba není uvedena, pak po dobu, kdy tuto Platformu používáte. Pokud není platnými právními předpisy stanoveno jinak, budeme zpracovávat a uchovávat příslušnou dokumentaci týkající se zpracovávání osobních údajů o Vaší osobě (zejména, nikoliv však výlučně, dokumentaci o souhlasech se zpracováním osobních údajů, které jste udělili nebo potvrzení o seznámení se s podmínkami těchto Zásad) po celou dobu vašeho používání Platformy a po dobu 1 roku následujícího po ukončení používání Platformy Vaší osobou (aniž bychom je v této době aktivně zpracovávali).

Úkony, které jste na Platformě učinili, jsou zaznamenány v technických záznamech (a/nebo záznamech systémového protokolu) k okamžiku stažení, instalace a používání Platformy na vašem koncovém zařízení (nebo na mobilním zařízení) nebo v jiném okamžiku, kdy je na Platformě zaznamenáno provedení příslušných úkonů. Tyto záznamy o vašich úkonech učiněných na Platformě jsou zpracovávány a uchovávány, neboť mohou být nezbytné pro uchování důkazů o vámi provedených právních úkonech (např. potvrzení o vámi provedených krocích, záznamy potvrzující uzavření příslušné smlouvy atd.). Pro stanovení délky doby uchovávání záznamů, které prokazují právní úkony učiněné Vaší osobou, platí stejná pravidla týkající se zejména způsobu a délky zpracování takových záznamů jako výše zmíněná pravidla v tomto odstavci.

V případě, že nemáme odpovídající právní důvod pro další zpracovávání vašich osobních údajů, neprodleně takové osobní údaje zlikvidujeme.

IX.         Zpracovatelé osobních údajů a příjemci – komu můžeme předávat vaše osobní údaje?

Jménem Správce osobních údajů zpracovávají vaše osobní údaje pouze zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni a zajišťují bezpečné a důvěryhodné nakládání s vašimi osobními údaji, nebo spolehliví, řádně poučení a důvěryhodní poskytovatelé informačních technologií a dalších služeb nezbytných pro poskytování služeb Platformy (zpracovatelé vašich osobních údajů), a to navíc pouze za účelem řádného zpracování takových osobních údajů a pouze v nezbytném rozsahu.

Můžeme využívat poskytovatele těchto služeb v jakékoli zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, jakož i v jakékoli jiné zemi na světě (dále jen „třetí země„) a to pouze za předpokladu, že třetí země poskytuje odpovídající záruky nakládání a ochrany zacházení s osobními údaji na úrovni ochrany poskytované v rámci Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru.

V případě, že by námi vybraný či využívaný poskytovatel takových služeb sídlil ve třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení ochrany vašich osobních údajů, použijeme bezodkladně nezbytná právní, technická a organizační opatření k zajištění odpovídajícího stupně ochrany vašich osobních údajů (například do smluv s takovými poskytovateli služeb zahrneme podmínky ochrany osobních zajišťující požadovanou úroveň ochrany vašich osobních údajůplatnými právními předpisy a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a/nebo použijeme jiná odpovídající opatření zajišťující bezpečné předání vašich osobních údajů zákonným způsobem) tak, aby byly vaše osobní údaje v těchto třetích zemích chráněny způsobem odpovídajícím úrovni ochrany v zemích Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru.

Ve všech případech, kdy poskytujeme vaše osobní údaje zaměstnancům či jiným osobám v rámci společnosti PortalPRO, uplatňujeme technická, organizační a bezpečnostní opatření, která zajišťují, že příjemci vašich osobních údajů zpracovávají osobní údaje pouze pro účely uvedené v Zásadách a v souladu s požadavky platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů nebo dané Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným nezávislým správcům osobních údajů (příjemcům) mimo společnost PortalPRO a skupinu společností s ní spojených, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k dosažení cílů uvedených v těchto Zásadách, např.:

a.    v rozsahu nezbytném pro ověření vaší totožnosti v okamžiku připojení k Platformě můžeme vaše osobní údaje předat společnosti, která poskytuje služby týkající se identifikace vaší osoby;

b.    v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb Platformy (např. pro uzavírání smluv a provádění transakcí na Platformě, pro provádění operací s vašim účtem) poskytneme vaše osobní údaje ostatním uživatelům Platformy, např.: pokud jste Zákazník, můžeme sdílet vaše jméno, jakož i vaše průměrné hodnocení; pokud jste Partner – můžeme sdílet informace s ostatními uživateli Platformy, včetně vašeho jména, průměrného hodnocení, počtu objednávek, fotografií, zpětné vazby o vás, vašich sazeb a další informace;

c.    v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb můžeme vaše údaje poskytnout poskytovatelům platebních služeb, bankám a dalším finančním institucím;

d.    v rozsahu nezbytném pro poskytování telefonních služeb a shromažďování důkazů pro účely obhajoby našich práv a oprávněných zájmů umožníme přístup k některým vašim osobním údajům osobám, které nám poskytují bezpečnostní a právní služby;

e.    v rozsahu nezbytném pro vyhodnocování, rozvoj a zlepšování kvality služeb Platformy, pro shromažďování, analýzu a řešení chyb, poruch a nesprávného fungování Platformy poskytneme vaše osobní údaje, v nezbytném rozsahu, subjektům provádějícím technický servis Platformy;

f.     v rozsahu nezbytném pro realizaci marketingových programů Platformy můžeme vaše údaje předat našim marketingovým partnerům a/nebo poskytovatelům marketingových služeb.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným nezávislým správcům osobních údajů (příjemcům) a v případech vyžadovaných právními předpisy nebo po obdržení vašeho informovaného souhlasu.

O poskytnutí vašich osobních údajů vás budeme informovat, pokud je to nezbytné podle právních předpisů a pokud takové oznámení není v rozporu s právními předpisy nebo nepoškozuje ochranu zájmů chráněných právními předpisy.

X.          Mohou být vaše údaje předány do třetích zemí mimo Evropskou unii?

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud jsou však údaje předávány do třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor, předává je Správce osobních údajů v souladu s požadavky příslušných platných právních předpisů a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s využitím bezpečnostních mechanismů stanovených tímto Nařízením, tak aby byla zajištěna odpočívající míra zabezpečení osobních údajů vyžadována těmito právními předpisy (zejména předávání osobních údajů založené na vhodných zárukách nebo předání založeném na rozhodnutí o odpovídající ochraně).

XI.         Osobní údaje nezletilých osob

Služby PortalPRO nejsou určeny osobám mladším 18 let, proto neshromažďujeme ani nepřijímáme osobní údaje od nezletilých osob. Pokud zjistíme, že osobní údaje byly získány od osoby mladší 18 let, budou takové údaje okamžitě vymazány.

XII.        Musíte poskytnout své osobní údaje?

Poskytnutí osobních údajů je naprosto dobrovolné.  V případě, že je k poskytnutí konkrétní služby nabízené nebo poskytované Platformou nutné předchozí poskytnutí osobních údajů, bude o této skutečnosti subjekt údajů předem informován s tím, že bude mít možnost své osobní údaje neposkytnout, případně svůj již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.   

XIII.      Obchodní informace a zpravodaje

K odběru newsletteru se můžete přihlásit zaškrtnutím políčka, uvedením e-mailové adresy nebo telefonního čísla a udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a zasíláním informací. Odběr lze kdykoli zrušit písemným sdělením zaslaným na e-mailovou adresu: [email protected] nebo kliknutím na hypertextový odkaz v newsletteru „Zrušit odběr“.

XIV.      Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady se mohou změnit v důsledku vývoje informačních technologií, změn příslušných zákonů upravujících elektronické komunikace či z důvodu dalších objektivních faktorů.

Správce osobních údajů zveřejní informace o změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů na Platformě PortalPRO.

Jakékoliv dotazy můžete zasílat e-mailem na adresu [email protected]

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od: 1.5.2023