Usługi
Pro řemeslníky Pro firemní zákazníky Q&A O nás
Přihlášení Registrace

RODO newsletter

Klauzula informacyjna dla adresata informacji handlowych


Administrator danych osobowych
administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest PortalPRO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-074), przy ul. Spokojnej 2, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898052, NIP:
7123418309, REGON: 388788160, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł (zwana dalej:
„PortalPRO”).


Dane kontaktowe Administratora danych osobowych
PortalPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spokojna 2, 20-074 Lublin
e-mail: [email protected]


Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnych art.6 ust.1 pkt a RODO – tj.
zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Zarządcy oraz partnerów
z nim współpracujących w ramach projektu „Tu Mieszkamy“.


Zakres przetwarzania Państwa danych
adres do korespondencji e-mail,


Źródło pochodzenia danych osobowych
Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Spółkę z Grupy „TuMieszkamy”
jako partnerowi współpracującemu w ramach projektu „TuMieszkamy”


Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do dostępu na podstawie ustawy
w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych. Ponadto Państwa dane mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.
podmiotom z Grupy City Service i podwykonawcom, w tym w szczególności podmiotom, które
zapewniają Administratorowi danych osobowych obsługę lub udostępniają systemy teleinformatyczne.

Okres przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzane będą nie dłużej niż do wycofania udzielonej zgody.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Na podstawie Państwa danych nie będą w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje, dane nie
będą służyć do profilowania.


Uprawnienia
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie
udzielonej uprzednio zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych
odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa.